Đất Tái Định Cư Là Gì ?

Đất Tái Định Cư Là Gì ?

Đất tái định cư là gì? Có được phép chuyển nhượng không và người dân cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp đất tái định cư nếu Nhà nước thu hồi đất?. Đất tái định cư có được cấp sổ đỏ hay không, các hình thức tái định cư. Thì hôm nay Địa Ốc Đáng Mua Sài Gòn sẽ thông tin đầy đủ đến với anh chị để nắm rõ hơn.

Đất Tái Định Cư Là Gì?

Đất tái định cư là đất do nhà nước cấp để bồi thường thu hồi đất và hỗ trợ người dân bị thu hồi đất nhằm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tái định cư cũng cũng được phân theo nhiều loại với các tiêu chí khác nhau như:

Tái định cư phân theo hình thức :

  • Chính sách di dân vào vùng đô thị hóa

  • Chính sách chuyển dịch dân cư nội và ngoại thành

  • Hình thức tái định cư tại chỗ:

Chính sách tái định cư tại chỗ là gì? Đây là hình thức mà việc thực hiện các dự án chỉnh trang khu dân cư và người dân mà: “Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng." theo quy định tại Khoản 2 điều 86 Luật đất đai 2013.

Như vậy hình thức tái định cư tại chỗ là người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại khu vực thu hồi đất, thường khu vực thu hồi đất thường rất rộng lớn do thu hồi từ nhiều thửa đất của nhiều người và do đó người đó có thể được bố trí tái định cư ngay trên khu đất hoặc khu đất bị thu hồi của người miễn sao trong cùng dự án.

khu tái định cư

1 dự án Khu Tái Định Cư

Tái định cư phân theo nguyện vọng :

  • Tái định cư tự phát: không có quy hoạch của nhà nước.

  • Tái định cư tự giác: là việc tái định cư mà người dân tự giác chấp hành kế hoạch, phương thức tạo lập chỗ ở mới ở các dự án phát triển nhà để thực hiện các dự án.

  • Cưỡng bức tái định cư: Hình thức bị bắt buộc chỗ ở cho người bị giải tỏa do không tự giác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định của của nhà nước.

Do đó, khi nhà nước thu hồi đất sẽ có kế hoạch được phê duyệt theo quyết định của UBND cấp tỉnh và niêm yết tại UBND xã nơi có đất thu hồi. Trong đó, chính sách tái định cư sẽ có thể là đền bù tiền hoặc nhà ở tái định cư hoặc đất tái định cư cho người có đất bị thu hồi.

Mức bồi thường và hỗ trợ từ nhà ở tái định cư, chi phí học nghề và cá chi phí khác sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng khu vực.

Điều kiện mua nhà tái định cư:

Nghị định 99/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, Điều 30 của Nghị định quy định đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư như sau:

1. Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư gồm:

a) Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác;

c) Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở.

2. Điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định như sau:

a) Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này có nhu cầu mua nhà ở thương mại hoặc thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành;

b) Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này có nhu cầu thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành và phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở;

c) Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thì được bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại Điều 115, Điều 116 của Luật Nhà ở và pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.”

Như vậy chỉ những đối tượng có đủ các điều kiện theo Luật nhà ở tái định cư trên mới có quyền mua nhà tái định cư mà thôi. Hay nhà ở tái định cư với mục đích để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Loại hình nhà này chỉ được bán cho hộ dân thuộc diện bị giải tỏa của dự án.

- Điều 86 Luật đất đai

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.

 - Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP

Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu :

1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

 

Đất tái định cư có được tách sổ đỏ không?

Đất tái định cư chính là đất do Nhà nước cấp nhằm bồi thường thu hồi đất và hỗ trợ tái định cư cho người dân để ổn định cuộc sống. Do đó nếu xét về mặt pháp lý thì người được cấp đất tái định cư là đất ở có đủ quyền sở hữu.

Do đó đất tái định cư đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy người sử dụng đất hợp pháp này sẽ hoàn toàn có các quyền sử dụng như các loại đất ở thông thường khác. Nếu như đảm bảo về các quy định cũng như điều kiện tách sổ đỏ thì đất tái định cư vẫn được tách sổ đỏ.

Đối với những trường hợp nếu như đất tái định cư chưa có sổ đỏ có thể sẽ có các loại giấy tờ sau;

+ Biên bản họp xét tái định cư dành cho các cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi.

+ Biên bản bốc thăm về đất nền tái định cư.

+ Biên bản về bàn giao nền tái định cư ngoài thực địa.

+ Quyết định về việc giao nền tái định cư.

Tuy nhiên đối với các loại giấy tờ này không thể là căn cứ để đất tái định cư chưa có sổ đỏ. Do đó nó không thể tách sổ đỏ mà chỉ khi người được cấp đất tái định cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới có thể làm các thủ tục sang tên, mua bán chuyển nhượng hoặc tách sổ đỏ, thế chấp…

sổ đỏ

Trình tự, thủ tục tách sổ đỏ đất tái định cư :

Về bản chất đất tái định cư khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ có trình tự, thủ tục tách sổ đỏ như đất thông thường. Do đó, trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa sẽ được thực hiện như sau:

+ Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

+ Ngay trong ngày đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để có thể chuẩn bị hồ sơ địa chính.

+ Đối với các trường hợp tách thửa mà cần phải đo đạc về địa chính thì thời hạn sẽ không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cần phải có trách nhiệm làm trích lục đo địa địa chính thửa đất mới tách để làm trích lục bản đồ địa chính. Sau đó sẽ trích sao hồ sơ địa chính và gửi lên cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp.

+ Với thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày đã nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm trình lên cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ký vào Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

+ Thời hạn không quá 3 ngày kể từ nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện cần xem xét, ký và gửi giấy chứng nhận cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Ngay trong ngày đã nhận được giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cần có trách nhiệm trao bản chính giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Đến đây chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ về Đất Tái Định Cư và những vấn đề liên quan đến Tái Định CưĐịa Ốc Đáng Mua Sài Gòn thông tin đến mọi người rồi chứ ạ.

Có thể anh chị quan tâm những dự án Bất Động Sản tiềm năng hiện tại  Khu Vực Miền Nam đặc biệt là khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh :

1.D Aqua Quận 8 đang là sản phẩm được nhiều người săn đón nhất hiện nay. do lợi thế về quỹ đất, cũng như mức giá hợp lý, Đặc biệt hệ thống giao thông phát triển mạnh mẽ. Dự án căn hộ D – Aqua Quận 8 sẽ là nguồn cung căn hộ chủ yếu của TP HCM ở thời điệm hiện tại.D aqua có Quy mô dự án gồm 02 block căn hộ cao 26- 27 tầng, được chia thành 2 giai đoạn triển khai. Tầng hầm có diện tích 4.125 m2 được sử dụng bố trí bãi đỗ xe với 2 tầng. Tầng trệt được bố trí khu thương mại, sinh hoạt cộng đồng,..

2.La Nature là Khu cộng đồng biệt thự nghĩ dưỡng, Làng Sinh Thái La Nature được đầu tư xây dựng tại địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Thành phố Sương Mù, thác Damb’ri, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Làng Sinh Thái La Nature do Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á phát triển, thi công dự án là D-HOME, một đơn vị chuyên thi công hạ tầng các dự án tại Bảo Lộc.

Được xây dựng thành các khu sinh thái và khu nhà ở, kết hợp với phát triển tiện ích nghỉ dưỡng, đem đến một không gian sống vừa đẳng cấp vừa tiện nghi. Là loại hình đang được được giới đầu tư bất động sản Bảo Lộc và khách hàng muốn tìm nơi an cư tại đây chào đón, giá chỉ 739 triệu / nền.

làng sinh thái la nature

 

3.Khu Đô Thị The Sol City nằm trong tổng thể khu đô thị mới phía Tây Nam Sài Gòn, là khu đô được Chính Phủ quan tâm và đề xuất phát triển mạnh trong thời gian tới.

Dự án The Sol City  với không gian kiến trúc thuận phong tụ thủy cùng sự đảm bảo không gian sống tốt nhất cho từng cư dân, nhưng giá cả vẫn rất hợp lý. Chắc chắn đây chính là sự lựa chọn lý tưởng của những gia đình đang tìm kiếm một nơi an cư bình yên giữa thiên nhiên.

The Sol City có tổng diện tích quy hoạch khoảng 104 ha với mật độ xây dựng trung bình toàn khu 35%. Quy mô xây dựng dự án bao gồm 3 phân khu triển khai theo từng giai đoạn: Centrall Hill 36 ha, Smart Town 54 ha, Sky Garden Town 13 ha.

Dự án có hơn 2.000 sản phẩm bao gồm các lô đất nền, nhà phố và shophouse, mỗi sản phẩm có diện tích đất từ 80 m2 – 200 m2. Trong đó giai đoạn 1 Central Hill có tổng cộng 931 sản phẩm thấp tầng, mỗi sản phẩm có diện tích từ 80 m2 – 120 m2.

4.Dự án D Homme sở hữu vị trí đắc địa tại Quận 6 với hướng đường mặt tiền rộng 30m đường Hồng Bàng, tọa lạc tại số 765 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh.Căn hộ D Homme Quận 6 với vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 6, tại đây các hướng di chuyển về các tỉnh lân cận như Long An các tỉnh miền Tây vô cùng thuận lợi, gần bến xe miền tây và đại lộ Võ Văn Kiệt, dể dàng di chuyển và tiếp cận trung tâm Quận 1.

Từ tầng 6 – 30 gồm 497 căn rộng 49m2 – 120m2, trong đó có 97 căn loại 1 phòng ngủ, 57 căn 1 + 1 (1 phòng ngủ chính và 1 phòng đa năng) phòng ngủ, 250 căn 2 phòng ngủ, 75 căn 3 phòng ngủ, 9 căn dual key nằm tại tầng 22 – 30 (1 căn/tầng) và 9 căn Duplex nằm tại tầng 18.

Liên Hệ Phòng Kinh Doanh (24/7)

Chủ đầu tư để được hỗ trợ tốt nhất

0938 83 23 13

 

 

Bài viết khác:

 
0901.351.866